Hồ bơi vô cực

Quý khách có thể sử dụng hồ bơi mỗi ngày từ 06:00 đến 22:00. Trẻ em muốn sử dụng hồ bơi phải luôn đi theo cùng người lớn.