Giá 1,000,000.0 ₫ Đêm

Giá phòng

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫

Tháng Một 4, 2022 to Tháng Một 31, 2022

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫ 1,000,000.0 ₫