Giá 1,500,000.0 ₫ Đêm

Giá phòng

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫ 1,500,000.0 ₫