Giá 2,990,909.1 ₫ Đêm

Giá phòng

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫

Tháng Mười Hai 31, 2019 to Tháng Một 1, 2020

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫

Tháng Một 24, 2020 to Tháng Một 30, 2020

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫

Tháng Tư 30, 2020 to Tháng Năm 1, 2020

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫ 4,580,000.0 ₫