Giá 2,990,909.1 ₫ Đêm

Giá phòng

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫ 2,990,909.1 ₫